Godishno urezhdane na rabotata i biznesa

Тези промени в Закона за ДДС, които започнаха да действат от януари 2015 г., въведоха необходимостта от извършване на селища с използването на касови апарати сред други групи предприемачи. И въпреки че някои предприемачи все още са решени от задължението да издават квитанции, компаниите, които предлагат услугите си на други клиенти, са задължени да уреждат енергия с използването на касови апарати.

Кой трябва да има касов апарат?Необходими са касови апарати в & nbsp; предприятия, които имат своята роля в отделните лица (В2С. Въпреки това дружествата, чиито годишни покупки не надвишават 20 хил. PLN нетната, нямат задължение да издават фискални касови бележки. От промяната, ако предприемачът започне енергия през данъчната година, тогава задължението да има касов апарат възниква, когато оборотът надвишава 20 000 PLN. В по-нататъшното развитие има каталог на дейности, които не подлежат на издаване на разписки, издадени от касовия апарат.

Помощ и отговорности, свързани с касовите апарати.Преди предприемачът да започне да използва касовия апарат, той трябва да съобщи този факт на отделната данъчна служба заедно с адреса, на който ще се вземе касовия апарат. Заедно с тези документи трябва да представите оригинално доказателство за покупка на касовия апарат и удостоверение, потвърждаващо, че закупеният касов апарат отговаря на техническите и удобни изисквания, определени в решението за ДДС. Формалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени преди използването на касовия апарат, зависят от облекчението, което може да бъде закупено за закупуване на касовия апарат. Облекчението, свързано с закупуването на касов апарат, възлиза на 90% от цената на закупуване на касовия апарат, а не до 700 PLN. Касиерът трябва да има и за редовното обслужване в оторизирани пунктове, но поддържането на касовия апарат не може да се извършва по-рядко от всеки 25 месеца. Удължаването на това ниво може да наложи възстановяване на отстъпката при закупуване на касовия апарат.

Наличието на касов апарат все още е необходимо да се издават оригинални квитанции на клиентите и да се съхраняват копия от разписките за 2 години в края на счетоводната година, в която са издадени. Потребителят на касовия апарат трябва да отпечата периодични доклади - ежедневно, седмично и месечно - изготвени от касата.